× 6 = treinta seis− 8 = uno


Ministerio

Welcome to my blog!